1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez GTBOARD.PL na rzecz użytkowników Internetu usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie GTBOARD.PL oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu GTBOARD.PL.
2. Serwis GTBOARD.PL jest dostępny na stronie internetowej: www.gtboard.pl.pl oraz opcjonalnie poprzez aplikację mobilną lub/oraz wersję RWD strony internetowej. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu GTBOARD.PL jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. Za dostęp do aplikacji z urządzeń mobilnych operator telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową opłatę.

2. Definicje
1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
1.1. Portal GTBOARD.PL – serwis którego właścicielem jest firma GTBOARD.pl z siedzibą na Bielanach Wrocławskich kod 55-040, ul. Sosnowa 22/5, NIP 8942521559.
1.2. Portal GTBOARD.PL — prowadzony jest w języku polskim, dostępny w domenie internetowej gtboard.pl.pl, dodatkowo opcjonalnie także poprzez aplikację mobilną, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów GTBOARD.PL, o których mowa na stronach Serwisu GTBOARD.PL.
1.3. Ogłoszenie — sporządzone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie dotyczące sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie GTBOARD.PL, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
1.4. Użytkownik — Ogłoszeniodawca, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu GTBOARD.PL.
1.5. Ogłoszeniodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z GTBOARD.PL umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie GTBOARD.PL i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu GTBOARD.PL.
1.6. Konto Ogłoszeniodawcy — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie GTBOARD.PL na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu GTBOARD.PL i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu GTBOARD.PL. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę unikalny adres email (w przypadku Konta utworzonego niezależnie od Ogłoszenia także hasło). Konto Ogłoszeniodawcy może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail.
1.7. Cennik — zestawienie ustalanych przez Grupę GTBOARD.PL opłat dla Ogłoszeniodawców, za usługi świadczone w ramach Serwisu GTBOARD.PL.
1.8. Przedmiot Ogłoszenia — pojedynczy pojazd samochodowy, motocykl a także inny towar, który zgodnie z decyzją GTBOARD.PL może być przedmiotem Ogłoszenia w serwisie GTBOARD.PL.
1.9. Środki Gtboard.pl – tzw. wirtualna portmonetka przypisywana automatycznie do Konta Ogłoszeniodawcy, umożliwiająca Ogłoszeniodawcy dokonanie przedpłat tytułem korzystania z odpłatnych usług Serwisu GTBOARD.PL. Przedpłata może zostać dokonana za pośrednictwem  mikropłatności. 
1.10. Regulamin — niniejszy Regulamin.


3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu GTBOARD.PL
1. Rejestracja Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie GTBOARD.PL następuje:
1.1. Poprzez utworzenie Konta w Serwisie GTBOARD.PL,
1.2. Poprzez dodanie Ogłoszenia w Serwisie GTBOARD.PL, gdzie Konto utworzone zostaje automatycznie w celu udostępnienia Ogłoszeniodawcy możliwości zarządzania danymi w ramach treści Ogłoszenia.
2. Ogłoszenie w Serwisie GTBOARD.PL umieszcza Ogłoszeniodawca, który samodzielnie ustala jego treść.
3. Ogłoszenie musi jednoznacznie dotyczyć sprzedaży tylko jednego Przedmiotu Ogłoszenia. W czasie emisji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca nie ma możliwości zamiany Przedmiotu Ogłoszenia na inny.  Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.
4. Ogłoszenie powinno wskazywać na rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto. 
5. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia (np. w kategorii „osobowe” - osobowe itp.) i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia.
6. W kategoriach obejmujących samochody osobowe i motocykle mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży Pojazdów za cenę nie niższą niż 200 zł brutto (słownie: czterysta złotych).
7. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie GTBOARD.PL wynosi 30 i 60 dni dla Ogłoszeniodawców, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie.
8. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń nie mających związku z motoryzacją oraz promujących portale konkurencyjne (dotyczy to każdego elementu ogłoszenia - np. zawartości opisu, linków etc.). W przypadku naruszeń, ogłoszenie może zostać usunięte przez administratora bez ostrzeżenia.
9. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Ogłoszeniodawcę w formularzu, wypełnianym podczas dodawania Ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Przedmiotem Ogłoszenia jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot Ogłoszenia oraz wskazywać czy określona przez Ogłoszeniodawcę cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu Ogłoszenia.
10. Treści Ogłoszeniodawcy w postaci zdjęć dodanych przez Ogłoszeniodawcę do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych przez Ogłoszeniodawcę zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę.
11. Ogłoszeniodawca ma możliwość umieszczenia w ramach treści Ogłoszenia linku do nagrania wideo w serwisie internetowym YouTube (na warunkach korzystania określonych w ramach serwisu youtube.com), które stanowić będzie ruchomą prezentację Przedmiotu Ogłoszenia danego Ogłoszenia (dalej „Wideo”). Wideo może zostać dodane przez Użytkownika wyłącznie w oznaczonym do tego polu, niedozwolone jest zamieszczanie Wideo w polu Opisu Przedmiotu Ogłoszenia. Niedozwolone są Wideo prezentujące inne treści niż prezentacja oferowanego Przedmiotu Ogłoszenia, takie jak w szczególności: adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę.   
12. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i wideo) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów GTBOARD.PL oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Grupa GTBOARD.PL nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
13. Ogłoszeniodawca upoważnia GTBOARD.PL, w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie GTBOARD.PL i  w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.
14. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu GTBOARD.PL materiałów wymaga każdorazowo zgody GTBOARD.PL i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy GTBOARD.PL oraz Ogłoszeniodawców. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie GTBOARD.PL w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu GTBOARD.PL, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody GTBOARD.PL.
15. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu GTBOARD.PL, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu GTBOARD.PL, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów GTBOARD.PL.
16. Ceny podawane przez Ogłoszeniodawców muszą być zgodne z formatem portalu, który zakłada podanie wyłącznie ceny w postaci cyfry bez znaków interpunkcyjnych (np 1000, a nie 1000 zł, 1000 / msc etc.). W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych przez Ogłoszeniodawcę, GTBOARD.pl ma prawo go poprawić dodając do ogłoszenia stosowny zapis (np. kwota za 1 msc).


4. Zawarcie umowy
1. Zawarcie umowy przez Ogłoszeniodawcę w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga wykonania czynności wskazanych w pkt 5.1. poniżej i następuje z chwilą otrzymania przez Ogłoszeniodawcę wysłanej przez GTBOARD.PL wiadomości, o której mowa w pkt 5.2. poniżej.
2. Zasady odstąpienia od umowy w przedmiocie emisji Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę, który jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego:

Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość z GTBOARD.PL w terminie 15 dni od dnia jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. W tym celu powinien przesłać do GTBOARD.PL jednoznaczne oświadczenie na adres e-mail  bok@gtboard.pl.pl lub listownie na adres siedziby GTBOARD.PL. Konsument może też skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy wskazanego poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed ww. terminem.
W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą, a GTBOARD.PL zwróci konsumentowi wszelkie dokonane płatności. Jeżeli jednak konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której GTBOARD.PL otrzymała oświadczenie o odstąpieniu.
Prawo do odstąpienia nie przysługuje, w przypadku gdy GTBOARD.PL wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.


5. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę
1. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie GTBOARD.PL wymaga:
1.1. wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu GTBOARD.PL, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz wcześniejszego zaakceptowania Regulaminu,
1.2. aktywowania Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) następującymi sposobami:
1.2.1. Przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez np. Przelewy24.
1.2.2. Płatność za pośrednictwem Środków Gtboard.pl zgromadzonych na Koncie Ogłoszeniodawcy w postaci punktów.
2. Po wykonaniu przez Ogłoszeniodawcę wszystkich czynności wymienionych w pkt 5.1. powyżej, GTBOARD.PL przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość e-mail, w której potwierdza przyjęcie zamówienia emisji Ogłoszenia oraz ewentualnie także inne wymagane prawem informacje.
3. Aktywacja Ogłoszenia następuje:
3.1. w przypadku przelewu online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez Przelewy24 - z chwilą zaksięgowania wpłaty;
3.2. w przypadku wykorzystania środków/punktów za pośrednictwem Środków Gtboard.pl zgromadzonych na Koncie Ogłoszeniodawcy – z chwilą ich zużycia.
4.  Emisja Ogłoszenia w Serwisie GTBOARD.PL oraz w serwisach partnerskich rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 2 godzin od chwili aktywacji Ogłoszenia.
5. Ogłoszeniodawca, w okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia jego emisji w Serwisie GTBOARD.PL, ma dostęp do panelu administracyjnego pozwalającego na edycję tego Ogłoszenia, tj. na zmianę jego treści, w polach podlegających edycji, a także na przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne dni wraz z wyborem sposobu jego aktywacji.
7.  Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne dni wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt 5.1.2. powyżej, i następuje nie później niż w ciągu 2 godzin od jej dokonania. Brak aktywacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia emisji Ogłoszenia, skutkować może wyłączeniem możliwości przedłużenia jego emisji.


6. Promowanie Ogłoszeń
1. Ogłoszeniodawca może dodatkowo promować zamieszczone Ogłoszenia, aktywując w serwisie GTBOARD.PL jedną lub więcej spośród płatnych Usług Promowania Ogłoszeń.
2. Usługi Promowania Ogłoszeń, o których mowa w punktach 1.1 - 1.4 Załącznika nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń, świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają przez ilość dni wskazanych przez Ogłoszeniodawcę. 
3. Usługi, o których mowa odnoszą skutek bezpośrednio po ich aktywacji, przy czym możliwa jest wielokrotna ich aktywacja w ciągu danego okresu emisji Ogłoszenia.
4. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Ogłoszeniodawców mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Ogłoszeniodawców jest akceptacja właściwego regulaminu.


7. Zasady odpowiedzialności
1. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, GTBOARD.PL, w zależności od rodzaju i skali naruszenia, może: uzależnić korzystanie z serwisu GTBOARD.PL od przedstawienia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dane Użytkownika lub potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z zobowiązań względem GTBOARD.PL w tym w szczególności wykazania realizacji zaległych płatności, udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawiesić na czas określony lub nieokreślony emisję ogłoszenia lub funkcjonalność Konta Ogłoszeniodawcy w zakresie dostępu do poszczególnych usług w ramach Serwisu GTBOARD.PL, uzależnić rejestrację Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie GTBOARD.PL od uzyskania uprzedniej pisemnej zgody GTBOARD.PL.
2. GTBOARD.PL umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Ogłoszeniodawcę kategorii Ogłoszenia, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę.
3. GTBOARD.PL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. GTBOARD.PL nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
4. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. umieszczenie Ogłoszenia zawierającego informacje o zamiarze zakupu Przedmiotu Ogłoszenia albo istotne zaniżenie wartości Przedmiotu Ogłoszenia, wystawienia Ogłoszenia dotyczące więcej niż jednego Przedmiotu Ogłoszenia, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd, jak również Ogłoszenia, które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące GTBOARD.PL lub innym podmiotom, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do innych stron internetowych, innych niż GTBOARD.PL, wprowadzające w błąd.  Naruszenie Regulaminu stanowi także umieszczenie Ogłoszeń dotyczących Przedmiotów Ogłoszeń spalonych pojazdów, Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Przedmiotu Ogłoszenia oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez GTBOARD.PL działań określonych w pkt. 7.1. powyżej.
5. GTBOARD.PL nie odpowiada ponadto za:
5.1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
5.2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
5.3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
5.4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Grupy GTBOARD.PL,
5.5. działanie siły wyższej.
6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu GTBOARD.PL stanowią przedmiot praw wyłącznych GTBOARD.PL lub Ogłoszeniodawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
7. OGŁOSZENIODAWCA umieszczając na GTBOARD.pl kontent tekstowo-zdjęciowy wyraża tym samym zgodę do jego wykorzystania w działaniach marketingowych GTBOARD.pl, a w szczególności w promujących działalność i ofertę portalu GTBOARD.pl


8. Opłaty
1. Usługi świadczone w ramach Serwisu GTBOARD.PL na rzecz Ogłoszeniodawców są odpłatne. Wysokość opłat określa obowiązujący Cennik dostępny na dedykowanej stronie oraz podczas dodawania ogłoszenia.
2. Ogłoszeniodawca może dokonywać przedpłat tytułem korzystania z usług Serwisu GTBOARD.PL, i publikować ogłoszenia poprzez wykorzystanie punktów.


9. Prywatność i Poufność
1. GTBOARD.PL zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.
2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu GTBOARD.PL umowach.
4. Jeśli użytkownik chce usunąć na trwale swoje konto, musi wysłać prośbę o trwałe usunięcie konta na adres bok@gtboard.pl. Konto zostanie usunięte w ciągu 24h
od daty skutecznego otrzymania wiadomości przez GTBOARD.pl

10. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Grupę GTBOARD.PL usług świadczonych w ramach Serwisu GTBOARD.PL, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu GTBOARD.PL.
2. Reklamacje należy zgłaszać Grupie GTBOARD.PL za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@gtboard.pl.pl lub listem poleconym na adres GTBOARD.PL z dopiskiem „Serwis Gtboard.pl.pl”.
3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, GTBOARD.PL niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
6. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez GTBOARD.PL.


11. Dezaktywacja Ogłoszeń
1. W przypadku braku dokonania przez Ogłoszeniodawcę opłaty z tytułu emisji Ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, o których mowa w pkt 5.1., Ogłoszenie może ulec trwałemu usunięciu.
2. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jego emisji może skutkować wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji.
3. W przypadku zakończenia emisji ogłoszenia przed upłynięciem przewidzianego czasu emisji, nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni emisji

12. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie
1. Świadczenie usług w ramach Serwisu GTBOARD.PL  ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (GTBOARD.PL lub Ogłoszeniodawca) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: bok@gtboard.pl.
2. GTBOARD.PL zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji GTBOARD.PL, o której mowa w pkt 12.2. powyżej, Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie GTBOARD.PL bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody GTBOARD.PL.
4. Punkty znajdujące się na koncie, zakupione przez Ogłoszeniodawcę nie mogą być zamienione na środki pieniężne.

13. Zmiany Regulaminu
1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez GTBOARD.PL. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, GTBOARD.PL poinformuje Ogłoszeniodawców na stronie internetowej Serwisu GTBOARD.PL oraz drogą elektroniczną.
2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu GTBOARD.PL. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: bok@gtboard.pl.pl, które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z GTBOARD.PL, z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich dotychczasowych Ogłoszeń.

14. Postanowienia końcowe
1. W ramach usług dostępnych w serwisie GTBOARD.PL, Ogłoszeniodawca zleca GTBOARD.PL publikowanie ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w innych serwisach internetowych należących do GTBOARD.PL lub podmiotów powiązanych, a także w innych mediach takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz banery i billboardy. Jednocześnie GTBOARD.PL, może umieścić na zdjęciach przedstawiających Przedmiot Ogłoszenia znak wodny, zawierający wskazanie nazwy serwisu GTBOARD.PL, celem zabezpieczenie przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu GTBOARD.PL, a także w stosunku do Ogłoszeniodawców przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Ogłoszeniodawcy, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a GTBOARD.PL, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu GTBOARD.PL na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu GTBOARD.PL będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
5. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.