1. Postanowienia wstępne
1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez GTBOARD.PL na rzecz użytkowników Internetu, będących przedsiębiorcami, którzy zajmują się sprzedażą hurtową i detaliczną Przedmiotów Ogłoszenia, usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie GTBOARD.PL oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu GTBOARD.PL.
1.2. Serwis GTBOARD.PL jest dostępny na stronie internetowej: www.gtboard.pl.pl oraz poprzez aplikację mobilną. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu GTBOARD.PL jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.


2. Definicje
2.1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
2.1.1. GTBOARD.PL —GTBOARD.PL MORA Maciej Mora z siedzibą 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Sosnowa 22/5, NIP 8942521559.
2.1.2. Serwis GTBOARD.PL — prowadzony przez GTBOARD.PL w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy,  dostępny w domenie internetowej gtboard.pl.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów GTBOARD.PL, o których mowa na stronach Serwisu GTBOARD.PL.
2.1.3. Ogłoszenie — sporządzone przez Dealera Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie GTBOARD.PL, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
2.1.4. Użytkownik — Dealer, serwis samochodowy, sklep detaliczny lub hurtowy a także każda osoba korzystająca zasobów Serwisu GTBOARD.PL w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w zakresie handlu Przedmiotami Ogłoszenia.
2.1.5. Dealer — przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu Przedmiotami Ogłoszeń, posiadający specjalnie do tego przygotowane miejsce (np. plac z pojazdami samochodowymi znajdujący się pod wskazanym adresem), w którym oferuje do sprzedaży Przedmioty Ogłoszeń jako ich właściciel lub komisant, lub prowadzi usługi serwisowe i tubingowe a także sprzedaży części, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z GTBOARD.PL umowę w przedmiocie emisji Ogłoszeń w Serwisie GTBOARD.PL i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu GTBOARD.PL.
2.1.6. Konto ogłoszeniodawcy GTPartner — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie GTBOARD.PL na rzecz Dealera, umożliwiający korzystanie z Serwisu GTBOARD.PL i gromadzący informacje na temat korzystania przez Dealera z Serwisu GTBOARD.PL. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Dealera unikalny adres e-mail (login) i hasło. Konto Dealera może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail.
2.1.7. Strona reklamowa GTPartner — przyporządkowana do Konta Dealera strona internetowa utworzona w domenie gtboard.pl.pl, służąca do prezentacji Ogłoszeń Dealera.
2.1.8. Abonament — okresowa opłata dokonywana przez Dealera na rzecz GTBOARD.PL z tytułu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu GTBOARD.PL, której wysokość ustalana jest na podstawie przedziałów cenowych określonych w Cenniku oraz według wybranych przez Dealera usług w ramach promocji Ogłoszeń.
2.1.9. Cennik — zestawienie ustalanych przez GTBOARD.PL opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu GTBOARD.PL, określone w przedziałach cenowych w ramach udostępnionych Dealerom Pakietów punktowych. Każdy z Pakietów zawiera określoną ilość oraz cenę Ogłoszeń, a także mogą zawierać odmienne funkcjonalności dostępne w ramach Ogłoszeń. 
2.1.10. Przedmiot Ogłoszenia — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, część samochodowa, motocyklowa lub inna, akcesoria motoryzacyjne, a także inny towar, który zgodnie z decyzją GTBOARD.PL może być przedmiotem Ogłoszenia w serwisie GTBOARD.PL
2.1.11. Serwis Gtboard.pl — prowadzony w języku polskim przez GTBOARD.PL serwis ogłoszeniowy, utrzymywany w domenie gtboard.pl.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów GTBOARD.PL.
2.1.12. Środki Gtboard.pl - tzw. wirtualna portmonetka przypisywana automatycznie do Konta Dealera, umożliwiająca Dealerowi dokonanie przedpłat na korzystanie z odpłatnych usług Serwisu GTBOARD.PL. Przedpłata może zostać dokonana za pośrednictwem micropłatności. Szczegółowe informacje na temat przedpłat zawiera podstrona https://www.gtboard.pl/dodaj-ogloszenie/points.html 
2.1.13. Regulamin — niniejszy Regulamin.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu GTBOARD.PL
3.1. Ogłoszenie pochodzi od użytkownika portalu, który samodzielnie ustala jego treść.
3.2. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży, wynajmu lub zamiany tylko jednego Przedmiotu Ogłoszenia. W czasie emisji Ogłoszenia Dealer nie ma możliwości zamiany Przedmiotu Ogłoszenia na inny. 
3.3. Ogłoszenie powinno wskazywać rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto. 
3.4. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia (np. w kategorii „osobowe” osobowy itp.) i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia. W kategoriach obejmujących samochody osobowe i motocykle mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży za cenę nie niższą niż 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych). Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie GTBOARD.PL jest uzależniony od wybranego Pakietu, przy czym wynosi nie mniej niż 7 dni. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń niemających związku z motoryzacją. 
3.5. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Ogłoszeniodawcę w formularzu, wypełnianym podczas dodawania ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Przedmiotem Ogłoszenia jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot Ogłoszenia oraz wskazywać czy określona przez Ogłoszeniodawcę cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu Ogłoszenia.
3.6. Treści Dealera w postaci zdjęć dodanych przez Dealera do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych przez Dealera zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Dealera.
3.7. Dealer ma możliwość umieszczenia w ramach treści Ogłoszenia linku do nagrania wideo w serwisie internetowym YouTube (na warunkach korzystania określonych w ramach serwisu yotube.com), które stanowić będzie ruchomą prezentację Przedmiotu Ogłoszenia (dalej „Wideo”). Wideo może zostać dodane przez Użytkownika wyłącznie w oznaczonym do tego polu, niedozwolone jest zamieszczanie Wideo w polu opisu Przedmiotu Ogłoszenia. Niedozwolone są Wideo prezentujące inne treści niż prezentacja oferowanego Przedmiotu Ogłoszenia, takie jak w szczególności: adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę. 
3.8. Dealera jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i wideo) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów GTBOARD.PL oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. GTBOARD.PL nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
3.9. Ogłoszeniodawca upoważnia GTBOARD.PL, w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie GTBOARD.PL i w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.
3.10. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu GTBOARD.PL materiałów wymaga każdorazowo zgody GTBOARD.PL i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów GTBOARD.PL oraz Ogłoszeniodawców. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie GTBOARD.PL w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu GTBOARD.PL, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody GTBOARD.PL.
3.11. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu GTBOARD.PL, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu GTBOARD.PL, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów GTBOARD.PL.

4. Zawarcie umowy
4.1. Zawarcie umowy przez Ogłoszeniodawcę w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:
4.1.1. poprawnej rejestracji Konta w Serwisie GTBOARD.PL,
4.1.2. akceptacji treści Regulaminu, w tym wyboru - ilości dni publikacij lub/raz pakietu punktowego, który może wykorzystać do publikacji ogłoszeń,
4.1.3. braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Ogłoszeniodawcy dokonanej przez GTBOARD.PL,
4.2. GTBOARD.PL może uzależnić aktywowanie Konta Dealera oraz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu GTBOARD.PL od przesłania przez Ogłoszeniodawcy na adres siedziby GTBOARD.PL dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez niego w ustawieniach Konta Dealera.
4.3. Dealer jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta GTBOARD.pl.
4.4. Dealer może zarejestrować więcej niż jedno Konto po uzyskaniu zgody GTBOARD.PL.

5. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę
5.1. GTBOARD.PL świadczy usługi polegające na udostępnieniu strony Ogłoszeniodawcy oraz umożliwianiu stałej emisji Ogłoszeń w Serwisie GTBOARD.PL a także edycji treści Ogłoszeń w ramach Konta Ogłoszeniodawcy.
5.2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu GTBOARD.PL i uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe.
5.3. Niezamieszczenie przez Ogłoszeniodawcę w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia zamieszczenie Ogłoszenia.
5.4. Emisja Ogłoszenia następuje po spełnieniu warunków określonych w pkt 4.1. powyżej oraz pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia.


6. Promowanie ogłoszeń
6.1. Ogłoszeniodawca może dodatkowo promować zamieszczone Ogłoszenia, aktywując w serwisie GTBOARD.PL jedną lub więcej spośród płatnych Usług Promowania Ogłoszeń dostępnych na portalu.
6.2. Usługi Promowania Ogłoszeń, o których mowa, świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają przez określoną ilość dni odpowiednio wskazanych przez Dealera w chwili ich aktywacji. Wybranie promowań, o których mowa w zdaniu poprzednim, o czasie trwania dłuższym, niż czas emisji Ogłoszenia, powoduje automatycznie przedłużenie jego emisji na kolejne 15 lub odpowiednio 30 dni i naliczenie opłaty za emisję Ogłoszenia, zgodnej z obowiązującym cennikiem na dzień operacji.
6.3. Usługi Promowania Ogłoszeń odnoszą skutek bezpośrednio po ich aktywacji.
6.4. Zakres i warunki świadczenia niektórych Usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Ogłoszeniodawców mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Ogłoszeniodawców jest akceptacja właściwego regulaminu.


7. Zasady odpowiedzialności
7.1. GTBOARD.PL umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do: ich modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Ogłoszeniodawcę kategorii Ogłoszenia, czasowego zawieszenia emisji Ogłoszenia lub całkowitego usunięcia Ogłoszenia w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę.
7.2. GTBOARD.PL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. GTBOARD.PL nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
7.3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, wystawienie Ogłoszenia dotyczącego więcej niż jednego Przedmiotu Ogłoszenia, zamieszczanie w Ogłoszeniu danych kontaktowych innych niż zawartych na Koncie Ogłoszeniodawcy, lub podanie informacji wprowadzających w błąd jak również Ogłoszenia, które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące GTBOARD.PL lub innym podmiotom, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do innych stron internetowych, innych niż GTBOARD.PL. Naruszenie Regulaminu stanowi także umieszczenie Ogłoszeń dotyczących Przedmiotów Ogłoszeń, spalonych, dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez GTBOARD.PL stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu GTBOARD.PL i blokadą Konta Ogłoszeniodawcy. W przypadku usunięcia Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot pieniędzy odpowiadający proporcjonalnej wartości danego ogłoszenia do wartości Abonamentu. GTBOARD.PL nie wlicza jednak takiego Ogłoszenia do liczby Ogłoszeń w ramach Abonamentu.
7.4. GTBOARD.PL nie odpowiada ponadto za:
7.4.1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
7.4.2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
7.4.3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
7.4.4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od GTBOARD.PL,
7.4.5. działanie siły wyższej.
7.5. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu GTBOARD.PL stanowią przedmiot praw wyłącznych GTBOARD.PL lub Ogłoszeniodawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
7.6.  Logo:
7.6.1. Logo powinno stanowić oznaczenie firmy, na którą zarejestrowane jest konto.
7.6.2. Ogłoszeniodawca, przez dodanie logo, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do jego wykorzystywania.
7.6.3. Niedozwolone jest: wykorzystywanie logo i wizerunku innej firmy; zamieszczanie w logo treści powszechnie uznanych za obraźliwe; dodawanie w logo ramek, danych kontaktowych (adresu e-mail, numeru telefonu) czy adresu www, jak również umieszczanie w logo zdjęć miejsca działalności gospodarczej Dealera (placu z samochodami), pojazdów, osób, rzeczy oraz krajobrazu.
7.6.4. Logo nie może być używane jako przejaw nieuczciwej konkurencji.
7.6.5. Naruszenie któregokolwiek z powyższych punktów, może skutkować usunięciem logo lub stanowić podstawę do rozwiązania umowy.


8. Opłaty
8.1. Usługi świadczone w ramach Serwisu GTBOARD.PL na rzecz Ogłoszeniodawców mogą być objęte Abonamentem, uzgodnionym pomiędzy stronami.
8.2. Wysokość Abonamentu ustalana może być według wybranego przez Ogłoszeniodawcy Pakietu punktowego oraz usług Promowania Ogłoszeń, z których skorzystał w danym okresie rozliczeniowym.
8.4. Faktury wystawiane są z użyciem danych Ogłoszeniodawcy zamieszczonych na jego Koncie. Zmiana danych do faktury jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Działu Obsługi Użytkownika Serwisu GTBOARD.PL, dostępnym pod adresem bok@gtboard.pl 
8.5. Ogłoszeniodawca może dokonywać przedpłat tytułem korzystania z usług Serwisu GTBOARD.PL.
8.6. Faktury za usługi świadczone w ramach Serwisu GTBOARD.PL wystawiane są na życzenie, po wysłaniu prośby na adres email:  bok@gtboard.pl 


9. Prywatność i poufność
9.1. GTBOARD.PL zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.
9.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
9.3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu GTBOARD.PL umowach.


10. Postępowanie reklamacyjne
10.1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez GTBOARD.PL usług świadczonych w ramach Serwisu GTBOARD.PL, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu GTBOARD.PL, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.
10.2. Reklamacje należy zgłaszać GTBOARD.PL za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@gtboard.pl.pl lub listem poleconym na adres Grupy GTBOARD.PL z dopiskiem "Serwis GTBOARD.pl".
10.3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
10.4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
10.5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, GTBOARD.PL zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
10.6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, GTBOARD.PL zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
10.7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez GTBOARD.PL.
10.8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.


11. Dezaktywacja Ogłoszeń
Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji.


12. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie
12.1. Świadczenie usług w ramach Serwisu GTBOARD.PL. ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron ( GTBOARD.PL lub Ogłoszeniodawca) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 8.2. Regulaminu. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: bok@gtboard.pl.pl.
12.2. GTBOARD.PL zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
12.3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji GTBOARD.PL, o której mowa w pkt 12.2. powyżej, Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie GTBOARD.PL bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody GTBOARD.PL.
12.4. Jeżeli Dealer zalega z jakąkolwiek płatnością na rzecz GTBOARD.PL z tytułu umowy, GTBOARD.PL zastrzega sobie prawo zablokowania Ogłoszeniodawcy możliwości dalszego wystawiania Ogłoszeń także na innych kontach jak również ma prawo do odmowy rejestracji kolejnych kont przez Dealera


13. Zmiany Regulaminu

13.1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez GTBOARD.PL. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, GTBOARD.PL poinformuje Ogłoszeniodawców na stronie internetowej Serwisu GTBOARD.PL lub drogą elektroniczną. W celu powiadomienia GTBOARD.PL może również kontaktować się z Ogłoszeniodawcą przez chat dostępny na stronie www.gtboard.pl.pl.
13.2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu GTBOARD.PL oraz poinformowania drogą elektroniczną Dealerów. Usługi aktywowane przez Dealerów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
13.3. Ogłoszeniodawca przy pierwszym logowaniu w Serwisie GTBOARD.PL, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne zlecenie przez Ogłoszeniodawcę wykonania usługi w Serwisie GTBOARD.PL choćby odbyło się bez logowania Ogłoszedniodawcy.
13.4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: bok@gtboard.pl.pl, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy z GTBOARD.PL po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 8.2. Regulaminu.


14. Postanowienia końcowe
14.1. W ramach usług dostępnych w Serwisie GTBOARD.PL, Ogłoszeniodawca zleca GTBOARD.PL publikowanie Ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w innych serwisach internetowych należących do GTBOARD.PL lub podmiotów powiązanych, a także w innych mediach, takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz bannery lub billboardy. Jednocześnie GTBOARD.PL może umieścić na zdjęciach przedstawiających Przedmiot Ogłoszenia znak wodny, zawierający wskazanie nazwy Serwisu GTBOARD.PL, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
14.2. Ogłoszeniodawca ma również możliwość zamieszczenia Ogłoszenie za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania, zgodnego z wymaganiami Serwisu GTBOARD.PL, które oferowane jest przez niezależnych dostawców. Szczegółowe wymagania dotyczące dostępu Dealerów do takiego oprogramowania znajdują się w ofercie usług świadczonych przez tych dostawców.
14.3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Grupą GTBOARD.PL, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu GTBOARD.PL na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
14.4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu GTBOARD.PL będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
14.5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.